לאנשים חושבים ומרגישים

הדף הקודם דף הבית למעלה הדף הבא

המילון למונחי ביטוח

פוליסה - חוזה ביטוח המפרט את מערכת היחסים בין המבוטח למבטח.

פרמיה - דמי הביטוח, הסכום שמשלם המבוטח למבטח.

השתתפות עצמית - חלק מסכום הנזק שהמבוטח נוטל על עצמו.

סכום הביטוח - הסכום הנקוב בפוליסה, המגדיר את גודל הסיכון של המבטח.

תגמולי ביטוח - סכום התשלום שיתקבל לאחר הנזק.

עניין מהותי - המבוטח חייב לגלות למבטח כל עניין מהותי על עצמו ועל הסיכון.

אקטואריה - חישובים מתמטיים בתחום הביטוח שמטרתם ליישם תיאוריה של הסתברות ומגמות בקביעת תעריפי ביטוח.

גמלה - סכום ביטוח המשולם מידי חודש.

ערך פדיון - סכום שמקבל המבוטח בעת ביטול פוליסה.

ערך מסולק - סכום הביטוח המוקטן הנשאר בתוקף בפוליסה לביטוח חיים כשבעל הפוליסה חדל לשלם פרמיות.

מוטב - האדם או הגוף שהמבוטח קבע כזכאי לתגמולי הביטוח.

ביטוח משנה - שיטה לפיזור סיכונים בין כמה מבטחים כדי למנוע נזק כבד לאחד מהם, בעיקר למבטח הישיר.

כל הזכויות שמורות ואין להעתיק או לעשות כל שימוש אחר ללא קבלת אישורו של היוצר  ©